10. as if closing up

rú fēng sì bì  	如封似闭 	as if closing up

二四 如封似閉 rú fēng sì bì (一)24. SEALING SHUT (part 1)

左掌由右臂下方旋轉於右臂的外側zuǒ zhǎng yóu yòu bèi xià fāng xuán zhuǎn yú yòu bèi de wài cè

Your left palm rotates under your right arm and from there to the outside of the arm,

手心貼於右臂。shǒu xīn tiē yú yòu bèi  palm staying close to the arm.

步法視線均不動。bù fǎ shì xiàn jūn bù dòng  Your stance and line of sight are unchanged.

如圖二四。rú tú èr sì  See photo 24:photo24

 

二五 如封似閉 rú fēng sì bì(二)
25. {As if} SEALING SHUT (part 2)

全身向後倚,quán shēn xiàng hòu yǐ  Your body shifts back,

左腿變(变)成虚步。zuǒ tuǐ biàn chéng xū bù  your left leg changing to an empty stance,

右拳展開向南引;yòu quán zhǎn kāi xiàng nán yǐn  while your right fist opens and draws to the south,

左掌則向北引。zuǒ zhǎng zé xiàng běi yǐn  your left palm drawing to the north,

左手心與右手背互擦而過,zuǒ shǒu xīn yǔ yòu shǒu bèi hù cā ér guò  your left palm wiping your right hand as they pass each other,

均成陰掌,jūn chéng yīn zhǎng  until they both become passive [inward] palms,

作騈列狀。zuò pián liè zhuàng  parallel with each other.

眼看正東。yǎn kàn zhèng dōng  Your eyes are looking directly to the east.

如圖二五。rú tú èr wǔ  See photo 25:photo25

 

9. step, parry and punch

jìn bù bān lán chuí 进步搬拦捶  	step up diverting and blocking fist

二一 進步搬攔捶 jìn bù bān lán chuí (一
21. ADVANCE, PARRY, BLOCK, PUNCH (part 1)

左脚向前一步成弓步。zuǒ jiǎo xiàng qián yī bù chéng gōng bù  Your left foot takes a step forward to make a bow stance,

兩手均成立掌,liǎng shǒu jūn chéng lì zhǎng  while your hands become upright palms

向前伸出。xiàng qián shēn chū  and extend forward,

右手指尖貼於左腕部。yòu shǒu zhǐ jiān tiē yú zuǒ wàn bù  your right fingertips nearing your left wrist.

眼看正東。yǎn kàn zhèng dōng  Your eyes are looking directly to the east.

如圖二一。rú tú èr yī  See photo 21:photo21

 

二二 進步搬攔捶(二)
22. ADVANCE, PARRY, BLOCK, PUNCH (part 2)

腰向後倚,yāo xiàng hòu yǐ  Your waist shifts back,

全身坐在右腿。quán shēn zuò zài yòu tuǐ  the weight shifting fully onto your right leg,

左腿成虚步。zuǒ tuǐ chéng xū bù  your left leg making an empty stance,

右掌改拳(參看拳圖)yòu zhǎng gǎi quán (cān kàn quán tú) and your right palm becomes a fist (as explained above) {consult the fist picture}

後縮至胯旁,hòu suō zhì kuà páng  while withdrawing to beside your hip,

左手與視線均不動。zuǒ shǒu yǔ shì xiàn jūn bù dòng your left hand staying where it is in your line of sight. {LH and gaze not changing}

如圖二二。rú tú èr èr  See photo 22:photo22

 

二三 進步搬攔捶(三)
23. ADVANCE, PARRY, BLOCK, PUNCH (part 3)

左腿變成弓步。zuǒ tuǐ biàn chéng gōng bù Your left leg changes to a bow stance

右拳提起,yòu quán tí qǐ  your right fist lifts

向前挺出。xiàng qián tǐng chū  and sticks out forward,

左掌略向後縮,zuǒ zhǎng luè xiàng hòu suō  your left palm slightly withdrawing

貼近於右前臂的肘彎部。tiē jìn yú yòu qián bèi de zhǒu wān bù  to be near the area just forward of your right elbow. {close to the right forearm, elbow bent}

視線不動。shì xiàn bù dòng  The direction you are looking has not changed.

如圖二三。rú tú èr sān   See photo 23:photo23

 

8. hands strum the lute

shǒu huī pí pá	手挥琵琶  	hands strum the lute

19. PLAY THE LUTE (part 1)

左腿變成弓步。zuǒ tuǐ biàn chéng gōng bù Your left leg makes a bow stance,

左手變成陽掌, zuǒ shǒu biàn chéng yáng zhǎng while your left hand becomes an active [outward] palm

向前推出,xiàng qián tuī chū pushing forward,

但手背與前臂略成直線。dàn shǒu bèi yǔ qián bèi luè chéng zhí xiàn but with the back of the hand and the forearm making an almost vertical {straight} line,

右手變成陰掌,yòu shǒu biàn chéng yīn zhǎng and your right hand becomes a passive [inward] palm,

指尖貼於左腕部。zhǐ jiān tiē yú zuǒ wàn bù fingertips nearing{close to} your left wrist.

眼看左手背。yǎn kàn zuǒ shǒu bèi  Your eyes are looking toward the back of your left hand

如圖一九。rú tú yī jiǔ. See photo 19:

Wu Jianquan: play the lute
Play the Lute

 

二〇 手揮琵琶 shǒu huī pí pá(二)
20. PLAY THE LUTE (part 2)

右脚前進成平行步。yòu jiǎo qián jìn chéng píng xíng bù Your right foot steps forward to make a parallel stance,

兩腿微曲。liǎng tuǐ wēi qū both legs slightly bent,

右手下降,yòu shǒu xià jiàng while your right hand lowers,

肘尖貼近右脅。zhǒu jiān tiē jìn yòu xié the elbow nearing your right ribs, {close to your body}

掌心如托物狀。zhǎng xīn rú tuō wù zhuàng the palm appearing to hold something up.

左手與視線均不動。zuǒ shǒu yǔ shì xiàn jūn bù dòng Your left hand and eyes have not moved. {your gaze doesn’t change from the left hand}

如圖二〇。rú tú èr ling See photo 20:

Wu Jianquan: play the lute
Play the lute

 

7. brush knee twist step

lǒu xī ǎo bù	搂膝拗步  	brush knee twist step

13. BRUSH KNEE IN A CROSSED STANCE (part 1)

左脚尖右脚跟同時翹起,zuǒ jiǎo jiān yòu jiǎo gēn tóng shí qiào qǐ  Your left toes and right heel lift in unison,

轉向正東,zhuǎn xiàng zhèng dōng your feet turning to point to the east,

略成虚步。luè chéng xū bù almost making an empty stance.

左臂降下成為垂直線,zuǒ bèi jiàng xià chéng wéi chuí zhí xiàn Your left arm lowers to hang straight down,

手掌翹起。shǒu zhǎng qiào qǐ palm [fingers] lifted,

右手亦向東推出,yòu shǒu yì xiàng dōng tuī chū while your right hand pushes to the east,

成陽掌。chéng yáng zhǎng becoming an active [outward] palm,

左足由虚而實,zuǒ zú yóu xū ér shí your left foot going from empty to full

成弓步。chéng gōng bù  making a bow stance.

眼看正東。yǎn kàn zhèng dōng Your eyes are looking directly to the east.

photo13
Brush knee twist step

如圖一三。rú tú yī sān See photo 13:

 

一四,摟膝拗步(二)
14. BRUSH KNEE IN A CROSSED STANCE (part 2)

腰向後倚,yāo xiàng hòu yǐ  Your waist shifts back,

全身坐於右腿。quán shēn zuò yú yòu tuǐ your weight shifting fully onto your right leg,

左腿由實而成虚步。zuǒ tuǐ yóu shí ér chéng xū bù  your left leg going from being full to making an empty stance.

同時左臂提起,tóng shí zuǒ bèi tí qǐ  At the same time, your left arm lifts,

成立掌。chéng lì zhǎng the hand becoming an upright palm,

右臂縮囘,yòu bèi suō huí  and your right arm shrinks back,

右手亦成立掌,yòu shǒu yì chéng lì zhǎng  the hand also becoming an upright palm

指尖貼於左腕部。zhǐ jiān tiē yú zuǒ wàn bù  fingertips nearing your left wrist.

眼看正東。yǎn kàn zhèng dōng  Your eyes are looking directly to the east.

photo14
Brush knee twist step

如圖一四。rú tú yī sì   See photo 14:

 

一五 摟膝拗步(三)
15. BRUSH KNEE IN A CROSSED STANCE (part 3)

左手下降成垂直線,zuǒ shǒu xià jiàng chéng chuí zhí xiàn Your left hand lowers to hang straight down

指尖翹起。zhǐ jiān qiào qǐ fingertips lifted,

右手推出。yòu shǒu tuī chū while your right hand pushes out,

身向前俯。shēn xiàng qián fǔ your body inclining forward,

左腿變為弓步。zuǒ tuǐ biàn wéi gōng bù  your left leg changing to a bow stance.

眼看正東。yǎn kàn zhèng dōng Your eyes are looking directly to the east

如圖一三,可參攷。rú tú yī sān  kě cān kǎo. Same as in photo 13.photo13

 

一六 摟膝拗步(四)

16. BRUSH KNEE IN A CROSSED STANCE (part 4)

右脚前進一步成弓步。yòu jiǎo qián jìn yī bù chéng gōng bù Your right foot takes a step forward to make a bow stance,

右手降下,yòu shǒu jiàng xià  while your right hand lowers,

繞右膝前落於其側,成垂直線 rào yòu xī qián luò yú qí cè ,chéng chuí zhí xiàn

passing in front of your right knee to hang straight down beside it,

指尖翹起。zhǐ jiān qiào qǐ fingertips lifted,

左手提起,zuǒ shǒu tí qǐ and your left hand lifts

向前推出,xiàng qián tuī chū and pushes out forward,

至終點時成陽掌,zhì zhōng diǎn shí chéng yáng zhǎng  becoming an active [outward] palm upon the push reaching its limit,

掌後部向前微挺。zhǎng hòu bù xiàng qián wēi tǐng  the back [center] of the palm slightly urging forward.

眼看正東。yǎn kàn zhèng dōng  Your eyes are looking directly to the east.

如圖一六。rú tú yī liù See photo 16: 

 

 

一七 摟膝拗步(五)
17. BRUSH KNEE IN A CROSSED STANCE (part 5)

左脚前進一步,zuǒ jiǎo qián jìn yī bù  Your left foot takes a step forward,

仍成弓步。réng chéng gōng bù  again making a bow stance,

左手降下繞左膝前落於其側,成垂直線 zuǒ shǒu jiàng xià rào zuǒ xī qián luò yú qí cè chéng chuí zhí xiàn  while your left hand lowers, passing in front of your left knee to hang straight down beside it,

指尖翹起。zhǐ jiān qiào qǐ  fingertips lifted,

右手提起,向前推出 yòu shǒu tí qǐ  xiàng qián tuī chū  and your right hand lifts and pushes out forward

至終點時成陽掌,zhì zhōng diǎn shí chéng yáng zhǎng becoming an active [outward] palm upon the push reaching its limit,

掌後部向前微挺。zhǎng hòu bù xiàng qián wēi ting the back [center] of the palm slightly urging forward.

眼看正東。yǎn kàn zhèng dōng  Your eyes are looking directly to the east.

如圖一三,可參攷。rú tú yī sān  kě cān kǎo   Same as in photo 13.photo13

 

一八 摟膝拗步(六)
18. BRUSH KNEE IN A CROSSED STANCE (part 6)

動作及形式均與圖一四同,可參攷。dòng zuò jí xíng shì jūn yǔ tú yī sì tong,  kě cān kǎo
Same as in photo 14.  {Same as movement “14. BRUSH KNEE IN A CROSSED STANCE (part 2)”}photo14

 

Photo 14 (repeat)

6. white crane spreads wings

 bái hè liàng chì 白鹤亮翅 white crane spreads its wings

一一 白鶴晾翅(一)
11. WHITE CRANE DRIES ITS WINGS (part 1)

頭與胸向前略俯,tóu yǔ xiōng xiàng qián luè fǔ Your head and chest slightly bow forward,

全身宛如弓形。quán shēn wǎn rú gōng xíng your body bending like a bow,

然後腰部轉向東方。rán hòu yāo bù zhuǎn xiàng dōng fang then your waist turns to the east.

眼看左手背。yǎn kàn zuǒ shǒu bèi  Your eyes are looking toward the back of your left [right] hand.

如圖一一。rú tú yī yī See photo 11:photo11

 

一二 白鶴晾翅(二)
12. WHITE CRANE DRIES ITS WINGS (part 2)

左臂向東提起,zuǒ bèi xiàng dōng tí qǐ Your left arm goes to the east, lifting

與肩平,yǔ jiān píng  to shoulder level,

成陽掌;chéng yáng zhǎng becoming an active [outward] palm,

視隨線之轉向西南。shì suí xiàn zhī zhuǎn xiàng xī nán your gaze following along toward the southwest.

腰身則轉向正南。yāo shēn zé zhuǎn xiàng zhèng nán As your torso turns to be square to the south

同時右手略向西引,tóng shí yòu shǒu luè xiàng xī yǐn [, your left hand continuing until above head level, and] your right hand slightly draws to the west

與左手作相等之距離。yǔ zuǒ shǒu zuò xiāng děng zhī jù lí  to be the same distance your left hand is to the east.

眼看南方。yǎn kàn nán fang Your eyes are looking to the south

如圖一二。rú tú yī èr . See photo 12:photo12

5. raise hand and step up

 tí shǒu shàng shì 提手上势 raise hand and step up

九 提手上勢(一)
9. RAISE THE HANDS (part 1)

左脚尖挪向正南,zuǒ jiǎo jiān nuó xiàng zhèng nán Your left foot turns to point the toes to the south,

全身坐於左腿。quán shēn zuò yú zuǒ tuǐ  the weight shifting fully onto your left leg,

左手依原式攏向胸前;zuǒ shǒu yī yuán shì lǒng xiàng xiōng qián while your left hand, remaining an upright palm, gathers in to be in front of your chest,

視綫隨之。shì xiàn suí zhī  your gaze going along with it,

右手鷹爪伸開,yòu shǒu yīng zhuǎ shēn kāi  and your right hand opens its eagle’s claw,

隨臂下沉,攏向東南方,suí bèi xià chén  lǒng xiàng dōng nán fāng  the arm sinking, gathers in toward the southeast,

略成半圜形,luè chéng bàn yuán xíng the arm making a curved shape,

成陰掌,chéng yīn zhǎng  the hand becoming a passive [inward] palm

與左手縱橫環抱。yǔ zuǒ shǒu zòng héng huán bào perpendicular to your left hand as if holding something.

同時右脚提起,tóng shí yòu jiǎo tí qǐ At the same time, your right foot lifts,

挪向東南,nuó xiàng dōng nán shifts to the southeast,

成虚步。chéng xū bù and makes an empty stance,

脚尖南指。jiǎo jiān nán zhǐ toes to the south.

眼看南方。yǎn kàn nán fang Your eyes are looking to the south.

如圖九正面側面兩圖。rú tú jiǔ zhèng miàn cè miàn liǎng tú
See photo 9, both forward and side views:photo9photo9a

一〇 提手上勢(二)

10. RAISE THE HANDS (part 2)

身向前傾。shēn xiàng qián qīng  Your torso inclines forward,

右脚落實成弓步。yòu jiǎo luò shí chéng gōng bù your right foot lowering fully and making a bow stance, {right foot sinks solid to become a bow stance}

右臂徐向上提;yòu bèi xú xiàng shàng tí  while your right arm slowly lifts up,

左手則同時下沉,zuǒ shǒu zé tóng shí xià chén

與臂成垂直線,yǔ bèi chéng chuí zhí xiàn

your left hand sinking until the arm hangs straight down,

指尖上翹。zhǐ jiān shàng qiào  fingers lifted.

左手提至額部之上,zuǒ shǒu tí zhì é bù zhī shàng  Your left [right] hand lifts until above your forehead,

轉成陽掌,zhuǎn chéng yáng zhǎng rotating to become an active [outward] palm,

手背距額部約一拳許。shǒu bèi jù é bù yuē yī quán xǔ the back of the hand about a fist’s distance from your forehead,

左脚移前,zuǒ jiǎo yí qián  while your left foot shifts forward

與右脚並立,yǔ yòu jiǎo bìng lì  to stand next to your right foot,

成平行步。chéng píng xíng bù making a parallel stance,

兩腿微彎。liǎng tuǐ wēi wān both legs slightly bent.

眼看南方。yǎn kàn nán fang Your eyes are looking to the south.

如圖一〇。rú tú yī ling  See photo 10:

 

4. Single whip (1.1)

 dān biān 单鞭 single whip

7. SINGLE WHIP (part 1)

全身略向西南傾。quán shēn luè xiàng xī nán qīng  Your whole body slightly inclines to the southwest,

右手依同一方向前推,yòu shǒu yī tóng yī fāng xiàng qián tuī  your right hand pushing forward in that direction,

臂略成直形。bèi luè chéng zhí xíng  arm slightly straightening,

右腿變實。yòu tuǐ biàn shí  while your right leg becomes full,

右脚尖移向南,yòu jiǎo jiān yí xiàng nán  the {right} foot shifting the toes to the south,

與左腿成丁字步。yǔ zuǒ tuǐ chéng dīng zì bù  and together with the left foot is making a T stance.

眼看西南。yǎn kàn xī nán  Your eyes are looking to the southwest.

如圖七。rú tú qī  See photo 7:photo7

 

 

 

八 單鞭(二)
8. SINGLE WHIP (part 2)

右手指齊向下攏,yòu shǒu zhǐ qí xiàng xià lǒng  The fingers of your right hand lower,

成鷹爪式。(參看爪圖)chéng yīng zhuǎ shì   (cān kàn zhuǎ tú)

gathering together to make an eagle’s claw (as in the claw explanation above), {refer to “claw” photo}

左脚依原方向後退半步,zuǒ jiǎo yī yuán fāng xiàng hòu tuì bàn bù

while your left foot, maintaining the direction it is pointing, retreats a half step,

脚跟落地。jiǎo gēn luò dì  the heel coming down.

左手離開右腕部,zuǒ shǒu lí kāi yòu wàn bù Your left hand comes away from your right wrist and,

成陰掌,chéng yīn zhǎng  becoming a passive [inward] palm,

平向東引;píng xiàng dōng yǐn  draws across to the east,

視綫隨之移動;shì xiàn suí zhī yí dòng your gaze following it across

及至轉到東南,jí zhì zhuǎn dào dōng nán until turned to the southeast,

則手心翻成陽掌。zé shǒu xīn fān chéng yáng zhǎng  upon which the palm turns over, becoming an active [outward] palm.

同時左脚尖亦隨左手向東南挪。tóng shí zuǒ jiǎo jiān yì suí zuǒ shǒu xiàng dōng nán nuó

At the same time, your left foot turns to point the toes to the southeast,

全身向下蹲坐,quán shēn xiàng xià dūn zuò your whole body squatting down,

成騎馬步。(參看騎馬步圖)chéng qí mǎ bù   (cān kàn qí mǎ bù tú ) making a horse-riding stance (as explained above).

眼看左手背。yǎn kàn zuǒ shǒu bèi Your eyes are looking toward the back of your left hand.

如圖八。rú tú bā  See photo 8photo8

 

3. grasping the bird’s tail

lǎn què wěi 揽雀尾 grasping the bird's tail

三 攬雀尾(一)
3. GRASP THE SPARROW’S TAIL (part 1)

左脚跟落實,zuǒ jiǎo gēn luò shí Your left foot lowers fully,

脚尖徐轉向西,jiǎo jiān xú zhuǎn xiàng xī  turned so the toes point to the west, {slowly / gently}

成為丁字步。(參看丁字步圖)chéng wéi dīng zì bù   (cān kàn dīng zì bù tú)

making a T stance (as explained above), {refer to t-step picture}

右手隨腰轉向西,yòu shǒu suí yāo zhuǎn xiàng xī while your right hand, going along with the turning of your waist, goes to the west,

緩向上伸,huǎn xiàng shàng shēn  slowly extending upward beyond your left hand,

超出左手;成立掌,(參看立掌圖)chāo chū zuǒ shǒu  chéng lì zhǎng   (cān kàn lì zhǎng tú)

making an upright palm (as explained above), {refer to upright palm picture}

與頭頂成直線。yǔ tóu dǐng chéng zhí xiàn at headtop level. {along with crown of head straight}

同時左手攏向西,tóng shí zuǒ shǒu lǒng xiàng xī At the same time, your left hand gathers in toward the west,

亦成立掌,yì chéng lì zhǎng also making an upright palm,

斜向上指,xié xiàng shàng zhǐ  fingers diagonally upward,

貼近於右手的腕部。tiē jìn yú yòu shǒu de wàn bù  nearing your right wrist.

兩肘尖下垂。liǎng zhǒu jiān xià chuí  Your elbows are hanging down

兩臂略成半圜形。liǎng bèi luè chéng bàn yuán xíng  and your arms are rounded almost into semicircles.

當移轉時,dāng yí zhuǎn shí During the turning [of your waist],

左腿彎曲,zuǒ tuǐ wān qū  your left leg bends,

全身坐於左腿。quán shēn zuò yú zuǒ tuǐ  the weight shifts onto it, {whole body sits on left leg}

右脚提伸於前方,yòu jiǎo tí shēn yú qián fāng  and your right foot lifts and extends forward

作虚步。zuò xū bù . making an empty stance.

眼看正西。yǎn kàn zhèng xī . Your eyes are looking directly to the west.

photo3
Wu Jianquan: Grasping the Bird's tail

如圖三。rú tú sān  See photo 3:

四 攬雀尾(二)
4. GRASP THE SPARROW’S TAIL (part 2)

右手略向下沉,yòu shǒu luè xiàng xià chén Your right hand slightly sinks,

掌向上仰,zhǎng xiàng shàng yǎng  palm facing up,

指尖與鼻成直線。zhǐ jiān yǔ bí chéng zhí xiàn  fingertips at nose level, {and in line with nose}

左手仍貼近於右手腕部。zuǒ shǒu réng tiē jìn yú yòu shǒu wàn bù and with your left hand staying near your right wrist,

兩臂同時縮囘,liǎng bèi tóng shí suō huí your arms are withdrawing together,

右肘尖略近於右脅。yòu zhǒu jiān luè jìn yú yòu xié right elbow slightly nearing your right ribs.

步法不動。bù fǎ bù dòng  Your stance has not changed.

眼看右手心。yǎn kàn yòu shǒu xīn  Your eyes are looking toward your right palm.

photo4
Wu Jianquan: Grasping the Bird's tail

如圖四。rú tú sì  See photo 4:

五 攬雀尾(三)
5. GRASP THE SPARROW’S TAIL (part 3)

身向前傾,shēn xiàng qián qīng  Your torso inclines forward,

頭部略過右脚尖為止。tóu bù luè guò yòu jiǎo jiān wéi zhǐ  your head going slightly beyond your right toes,

右臂略伸直。yòu bèi luè shēn zhí. while your right arm almost straightens,

左手仍貼近於右腕部。zuǒ shǒu réng tiē jìn yú yòu wàn bù  your left hand staying near your right wrist,

右腿彎曲,yòu tuǐ wān qū  and your right leg bends,

膝挺向前。xī tǐng xiàng qián  the knee going forward,

全身坐於右腿,quán shēn zuò yú yòu tuǐ  the weight shifting to your right leg, {whole body on right leg}

成弓步。(參看弓步圖)chéng gōng bù   (cān kàn gōng bù tú) making a bow stance (as explained above), {refer to gong bu picture}

左腿伸直。zuǒ tuǐ shēn zhí  left leg straightening.

眼看右手心。yǎn kàn yòu shǒu xīn  Your eyes are looking toward your right palm.

photo5
Wu Jianquan: Grasping the Bird's tail

如圖五。rú tú wǔ  See photo 5:

六 攬雀尾(四)
6. GRASP THE SPARROW’S TAIL (part 4)

右臂向右平引。yòu bèi xiàng yòu píng yǐn  Your right arm draws across to the right,

左手依前式隨之,zuǒ shǒu yī qián shì suí zhī  your left hand going along with it as before,

旋轉成半圜形;xuán zhuǎn chéng bàn yuán xíng  and arcs to make a semicircle,

身腰亦隨之轉動;shēn yāo yì suí zhī zhuǎn dòng  your torso also turning along with it.

及至旋至終點,jí zhì xuán zhì zhōng diǎn  Once the arc reaches its end,

右手心轉向西南,yòu shǒu xīn zhuǎn xiàng xī nán  your right palm turns to face to the southwest,

左手仍貼近於右腕部。zuǒ shǒu réng tiē jìn yú yòu wàn bù  your left hand staying near your right wrist.

腰略向後倚,yāo luè xiàng hòu yǐ  Your waist has slightly shifted back,

重心移於左腿。zhòng xīn yí yú zuǒ tuǐ  the weight shifted to your left leg, {centre of gravity changed to left leg}

右腿伸直,yòu tuǐ shēn zhí  right leg straight,

脚尖上翹,jiǎo jiān shàng qiào  toes lifted,

脚心與右手心為同一方向,jiǎo xīn yǔ yòu shǒu xīn wéi tóng yī fāng xiàng  sole in the same direction as your right palm,

成虚步。chéng xū bù  making an empty stance.

眼看西南。yǎn kàn xī nán  Your eyes are looking to the southwest.

photo6
Wu Jianquan: grasp the bird's tail

如圖六。rú tú liù

2. beginning taiji

tài jí qǐ shì 起势 tai chi beginning form

二 太極出手
2. REACH OUT THE HANDS

依前方向,(以下各圖同)yī qián fāng xiàng  (yǐ xià gè tú tong) Incline forward (as in the photo below),

兩臂向前提起,liǎng bèi xiàng qián tí qǐ   your arms going forward and lifting.

至胸前則左臂變為半環形,zhì xiōng qián zé zuǒ bèi biàn wéi bàn huán xíng

Once at chest level, your left arm becomes a semicircle,

掌與面對。(此為陰掌參看陰掌圖)zhǎng yǔ miàn duì   (cǐ wéi yīn zhǎng cān kàn yīn zhǎng tú)

palm toward your face (i.e. a passive palm, as explained above),{see Yin palm photo}

右手前臂略攏向左方,yòu shǒu qián bèi luè lǒng xiàng zuǒ fang

while your right hand and forearm slightly gather inward to the left,

掌心向外,(此為陽掌參看陽掌圖)zhǎng xīn xiàng wài   (cǐ wéi yáng zhǎng cān kàn yáng zhǎng tú)

while your right hand and forearm slightly gather inward to the left, palm outward (i.e. an active palm, as explained above), {consult the Yang palm photo}

指尖與左臂之彎處相平,zhǐ jiān yǔ zuǒ bèi zhī wān chǔ xiāng píng fingertips level with and

距離約三四寸。jù lí yuē sān sì cùn about three or four inches from your left elbow.

左脚同時向前伸出,zuǒ jiǎo tóng shí xiàng qián shēn chū

Your left foot at the same time extends forward,

脚跟着地,jiǎo gēn zhe dì heel touching down,

脚尖翹起略向上成直綫,jiǎo jiān qiào qǐ luè xiàng shàng chéng zhí xiàn

toes lifted to almost make a straight line upward.

是為虚步。(參看虚步圖)shì wéi xū bù   (cān kàn xū bù tú)

This is an empty stance (as explained above), {refer to empty stance photo}

右腿彎曲以蹲低為妙。yòu tuǐ wān qū yǐ dūn dī wéi miào全身坐於右腿。quán shēn zuò yú yòu tu

meaning that your right knee is bent and you are squatting down with all the weight on it.

眼看左手心。yǎn kàn zuǒ shǒu xīn Your eyes are looking toward your left hand.

如圖二正面側面兩圖。rú tú èr zhèng miàn cè miàn liǎng tú

See photo 2, both forward and side views:

photo2a
Wu Jianquan: Beginning taiji
photo2
Ma Yueliang: Beginning taiji